حسن روحانی خواستار آزادی مجرمان امنیتی

فیلم حضور حسن روحانی در ورزشگاه شهیدشیرودی که به سرعت با استقبال بی بی سی مواجه شد.در این فیلم به صراحت از خواسته فتنه گران حامی روحانی پرده برداری شده و حاضران از وی میخواهند که زندانیان سیاسی و امنیتی آشوب های سال 1388 آزاد گردند.