معنی این جملات چیست؟

تفاوت انحراف بر اساس مبنای فکری با انحراف شخصی بسیار زیاد است.برخی اوقات اشخاص دچار تزلزل میشود و برخی اوقات مبانی دچار تغییر .مبانی منحرف مثل میکروب به جان جامعه می افتد .ایران به همچین میکروبی دچار شد. پس از مدتی که انقلاب از ریل خارج شده بود رهبری و مردم کف جامعه توانستند با کمترین هزینه انقلاب را به ریل اصلی خود بازگردانند.