مستندهزارتو(جانشین)

شهریور ماه1320 هجری شمسی.جنگ جهانی در حال انجام است و آلمان به سمت مسکودرحال حرکت است.چرچیل به روزولت پیشنهاد میکندایران را اشغال کند.اماایران اعلام بی طرفی کرده است.سحرگاه سوم شهریور1320هجری شمسی روسها ازشمال و انگلیس ها از جنوب به ایران حمله میکند.ارتش رضا خان در سه روز از هم میپاشد.رضا خان باید برکنارشود.مشکل بزرگی وجود دارد.چه کسی باید جانشین رضا خان شود.محمد رضا میتواند جانشین شود؟بولارد و اسمیت نف سفرای انگلیس و شوروی با همدیگر جلسه میگذارند و به دنبال جانشین رضا خان هستند.