لحضات آخر زندگی امام خمینی(ره)

تصاویری از لحضات آخر زندگی امام خمینی (ره)

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV