ترکیه در آتش فتنه خود ساخته

تحولات ترکیه نشان از خشم مردم ترکیه علیه سیاست های اردوغان است.مردم خواستار کناره گیری اردوغان و سیاست مشت آهنین وی هستند.آنها خشم دو ساله خود را علیه سیاست های مداخله جویانه وی در سوریه بروز داده اند.