به کار گیری جوانان در 35 ثانیه

نگاه نامزدهای انتخابات به نیرو های جوان و جوانان

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV