تنهای تنهای تنها

اوباما در جنگ با سوریه تنها ماند.حتی فرانسه هم گفته ما به تنهایی وارد جنگ با سوریه نمی شویم.فرانسه مدعی بود تمامی اسناد حاکی از استفاده حکومت سوریه ازبمب شیمیایی بوده ولی وقتی جبهه حامیان سوریه متحد شدند و افکار عمومی علیه جنگی دیگر به پا خاست مجبور به عقب نشینی شد.حال اوباما تنهای تنهای تنها شده است.