در جواب یک لبخند

رفتار اوباما نشون داد که حتی اگر دولتی با شعارهای روحانی هم سرکار بیاد باز هم پاسخ آمریکا ایجاد تنش است. ‫آن روی سکه جنگ سوریه در حقیقت فشار بر دولت جدید تشکیل یافته در ایران و پاسخ غیر محترمانه آمریکا به روحانی است‬.