حکومت عوام یا حکومت خواص؟؟!!

دو مدل حکومت در جهان مرسوم بوده و هنوز نیز مرسوم است.حکومت عوام یا دموکراسی و حکومت خواص .یکی از بالا به پایین قدرت به جریان می افتد و دیگری از پایین به بالا. هر کدام فوائدی و مضرات خاص خود را دارد.