شلیک کپسولهای مشکوک در سوریه

عناصر مسلح با شلیک کپسولهایی مشکوک که به گفته برخی منابع رسانه ای از گاز و مواد شیمیایی پر شده، مناطق مسکونی را هدف قرار می دهند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV