شرح حدیث اخلاق | دور نكردن دیگران به بهانه عیوبشان

شرح حدیث اخلاق | دور نكردن دیگران به بهانه عیوبشانتهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV