شرح حدیث اخلاق | عبرت گرفتن از حوادث

شرح حدیث اخلاق توسط رهبر انقلاب پیرامون عبرت گرفتن از حوادث که گوشه چشمی به شرایط بین المللی این روزهای کشور دارد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV