یک دهه تلاش برای یک حق مسلم

نه سال پیش آمریکایی ها در روزنامه هاشان مینوشتند که ایران حق هسته ای ندارد ولی امروز پس از ده سال ازآن ماجرا رئیس جمهور آمریکا پس از طی همه مراحلی که نیاز است تا یک ملت را به زانو در بیاورد در تریبون سازمان ملل حق هسته ای ایران را به رسمیت می شناسد.و این نشان دهنده این موضوع است که پایداری و مقاومت جواب میدهد.