اشک های سید مرتضی در فراق شهدا

ای لاله های در خون خفته این دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را به دل دارد،آیا روزی خواهد رسیدکه بلبلی دیگر در وصف ما نیز سرورد شهادت بسراید؟؟

شهید مرتضی آوینی

کاری از | گروه روشنگری