تلفن همراه آقای رئیس جمهور

اینکه تماس آقای رئیس جمهور و آقای اوباما یک خطای تاکتیکی بوده یا استراتژیک یا اینکه کدام یک نیاز به مذاکره داشته اند که درخواست تماس داده اند بحث روز کشور شده است.که ممکن است برای دولت بسیار گران تمام شود.

این کلیپ برگرفته از یاداشت حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان به تصویر در آمده است.