پاسخ های ظریف یک وزیر

گفتگوی دکتر ظریف در برنامه زنده شبکه تلویزیونی abcآمریکا که پس از مصاحبه تلویزیونی جانکری برگزار شد به یک گفتگوی کاملا جدی تبدیل شد.مجری زبده برنامه ظریف را در مقابل درخواست های کری قرار داد که وزیر امور خارجه ایران پاسخ های ظریفی به مجری و خواسته های آمریکا داد.