شیردال،هدیه ای که تو زرد ازآب در آمد!!!

یک کارشناس آثارباستانی در گفتگو رسانه های آمریکایی از احتمال قلابی بودن شیردالی که آمریکا به ایران هدیه داده سخن گفته است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV