بسم الله محاکمه کنید ما را...

امام خامنه ای:آقا برداشته در روزنامه سلام سرمقاله کرده که خامنه ای را[البته اسم نیاورده گفته فلانی] را باید محاکمه کنید.بسم الله محاکمه کنید ما را ...محاکمه کنید تا ما هم محاکمه کنیم

کاری از پایگاه ویدئویی روشنگری