شرح حدیث اخلاق | سنگین بارترین مردم و كوشاترین مردم

حضرت آیت الله خامنه ای در درس خارج فقه خود چند دقیقه ای را به ذکر حدیثی از پیامبر اسلام و ائمه قرار میدهند که در این جلسه به بیان کوشاترین و سنگین بارترین مردم می پردازد.

عن النبی صل الله و علیه وآله:.. امقت الناس المتكبروأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب

متکبر سنگین ترین بارها را بار گناه را بردوش دارد.بخاطر تاثیری که روحیه تکبر و خود برتر بینی میگذارد در عمل انسان هم با بنده خدا و هم با خود خدا تکبر می ورزد.بیش از همه مردم در تلاش و اجتهاد در راه خدا آن کسی انجام میدهد که گناهان را ترک کند.ممکنه کسی تلاش را در انجام واجبات و مستحبات مشاهده کند ولی بالاتر از آن ترگ گناهان است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV