هولوکاست میراث گلدشتاین

روز 29 نوامبر سال 1977 مصادف با 9آذر 1356 توسط اعضای شورای امنیت سازمان ملل به عنوان روز همبستگی با ملت مظلوم فلسطین تعیین شد و در همین روز فلسطین به عنوان عضو ناظر شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب شد و ملت مظلوم فلسطین بیش از 60سال است که تحت ظلم و ستم رژیم اشغالگر قدس قرار دارند،اما همچنان برای بازگشت به دیار و موطنشان تلاش و مبارزه می کنند.رژیم صهیونیستی در این مدت با لغو کنوانسیون های بین المللی از طریق ارتکاب جنایات متعدد جنگی تجاوز به اراضی و جابجایی انبوه فلسطینی هاقوانین بین المللی را نادیده گرفته است.