ایران در سراشیبی اضمحلال(بحران پیری)

در سال 2010 سازمان ملل سه رشد جمعیت بالا متوسط و پایین را پیش بینی کرد.در رشد جمعیت بالا از 1.8 فرزند به 2.5 نفر میرسد که تا سال 1480 جمعیت به 109 میلیون می رسد.در سناریو های رشد متوسط و پایین به ترتیب جمعیت کشور به 62 میلیون نفر و 31میلیون نفر خواهد رسید و در سناریوی آخر درصد سالمندی به 25درصد میرسد.