مقایسه جالب صنعت خودرو و موشکی ایران و حرف دل مردم

مقایسه صنعت موشکی ایران با صنعت خودرو سازی از سوی استاد برجسته دانشکده مهندسی خودروسازی دانشگاه علم و صنعت تهران

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV