تکه های طوفان (این قسمت یورش)

منطقه ریف دمشق- روستاهای اطراف- پورش برای پاکسازی منازل روستا که توسط تکفیری ها مسلح شده ( سنگر بندی شده) است توسط نیروها زرهی و مکانیزه ارتش شجاع و جان برکف سوریه انجام می شود.