روزی که شاه را داخل آدم حساب نکردند

تاریخ ننگین شاهنشاهی پر است از تحقیر ملت ایران.پاییز 70سال پیش ،جیپ های روزولت در تهران جولان میدهد و ایران را یکی از پادگان های کشورش میداند و از سربازان آمریکایی سان میبیند.چرچیل هم به ایران آمده است و جشن تولدش را جشن میگیرد و استالین رئیس دولت شوروی هم به ایران میآید.بی دعوت و بدون اطلاع از دولت ایران به ایران آمده اند.خسرو معتضد از این واقعه میگوید:اصلا شاه را داخل آدم حساب نکردند.نه دولت نه شاه هیچکس.چرچیل در خاطراتش میگوید:وقتی آمدیم تلفن ها تلگراف ها روزنامه ها همگی قطع و منتشر نشد تا شش روز ایران در سکوت کامل بسر برد.