پناهیان:چگونه مردم دنیا دین دار می شوند؟

استاد پناهیان در سخنان به دو مانع بزرگ دیدنداری مردم دنیا اشاره میکند

اول گذر زمان و فهم مردم و پی بردن به حکمت های دستورات دینی

و دوم خروج مردم از زیر طاغوت صهیونیست ها است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV