از کرامات شیخ روحانی...(بازخوانی یک پرونده مفتوحه)

فیلم فوق دیدگاه غرب در مورد دیپلماسی ایران در زمان تصدی مذاکرات و مدیریت پرونده هسته ای ایران در زمان حسن روحانی و دولت اصلاحات است.سوالاتی که باید آقای روحانی به صورت شفاف به آن پاسخ دهند این است که آیا واگذارکردن حقوق ملت به طرف غربی در معاوضه با نرفتن پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل مدیریت فوق العاده ایشان را به اثبات میرساند؟