مستندچالش بزرگ (این داستان سوریه معبری به سوی ایران)

داستان تشکیل القاعده در سوریه و همچنین چگونگی ارتباط تندرو های سلفی لیبی و دیگرکشور های آفریقایی که به سوریه آمدند و همچنین نقش کشور های اروپایی و آمریکایی که بغض محور مقاومت را در دل داشتند در پی سرکوب تظاهرات مردمی در سوریه موجب شد تا سوریه کوچک و زیبا دچار فاجعه ای انسانی شود که هنوز گریبانگیر این کشور است .