پترا فاطیمه ،طلوعی از مغرب

الله وعده داده است که اسلام در زمین حاکم خواهد شد...
اتحادیه اروپا گسترده است و ارتباطات نیز در آن در حال گسترده تر شدن است. لیکن این گستردگی ارتباطات را در کنار گریز از مدرنیسم در میان مردم غرب بگذارید و به انتها رسیدن نظریه های مادی جهان امپریالیسم تا تفسیر کند این موج معنویت گرایی و اسلام گرایی را.
داستان فاطیما، داستان عجیب زنی است که چون مسلمانی در اطرافش نبود، اسلام را نمی شناخت و اکنون که کاملا با اسلام آشناست، این دین را برگزیده است. امروز فاطیما نماینده یک زن مسلمان در انگلیس است.