آنچه مرقوم داشته اند،آنچه توافق کرده اند

تفاوت میان آنچه در مذاکرات بر سر آن توافق شده و غالبا هم عقب نشینی ایران از فعالیت های صلح آمیز هسته ای وی بوده و آنچه در نامه دکترحسن روحانی به رهبری مرقوم شده است نشان از یک شکاف آشکار دارد.