عزتی که انسان منصف بدست می آورد

215
25 آذر 1394

اگرتو انصاف و رعایت حال دیگران را کردی خداوند دلهارا به تو نزدیک می کند.اگر رعایت انصاف دوستت را کنی دوستی تو پایدار می شود.دوستان انسان منصف زیاد می شوند.انصاف دشمنی را می برد و بجای آن دوستی می آورد.عزت واقعی تسلطبر قلوب است نه بر ابدان.

فیلمانسانمستنددیدنی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x