این دومینو برخواهد گشت

در توافقات هسته ای اخیر با 5+1 بیشتر تحریم هایی که غرب قول کاهش آن را داده مانند تحریم وسایل نقلیه یا تحریم پتروشیمی، همگی در واقع به سود خود غرب بوده اند. این در حالی است که در فضاسازی رسانه ای آن ها می خواهند فضایی القا کنند که مخاطب فکر کند این امتیازات به سود ایران است. از طرف دیگر، مذاکره کنندگان ایرانی با کوتاه آمدن از برخی حقوق هسته ای خود به چنین امتیازاتی تن داده است.