وقتی ایران به کمک استکبار می رود...

وقتی اندرسون آزاد شد رئیس جمهور گفت:میدانی انگار بار سنگینی از روی دوشم برداشته اند نه فقط از وجه انسانی گروگانگیری بلکه بخاطر سایه که بر کارمان در خاورمیانه انداخته بود وحالاناگهان ابرها کنار رفته است.

این فیلم بخوبی سرانجام توافقات تکنوکرات ها با غرب را نمایان می کند؛ آنجا که برند انقلابی ایران در ازای اعتماد به کشوری که خود را به هیچ چیز متعهد نمیداند، نشان میدهد.در واقع حضور مسئولینی که خوشبین به غرب هستند باعث میشود تا ترمز پیشرفت کشور کشیده شود.در این فیلم تمامی بازیگران توافق با آمریکا و نحوه دور زده شدن آنها از زبان خودشان بیان شده است و جای هیچ گونه شبهه ای از سبک فکری این بازیگران باقی نمیماند.