"مقاومت نمی ارزد"

چگونه منطق سازش کاران مبنی بر اینکه "مقاومت نمی ارزد" را تحلیل کنیم؟

سخنان منطقی استاد رحیم پور ازغدی پیرامون اسلام آمریکایی و مسلمان شرمنده را ببینید.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV