سند/نظر روحانی در مورد توافق هسته ای

نظر روحانی پس از توافق ظریف با 5+1 که احتمالا در آینده ای نه چندان دور سندی از آنچه در نامه به رهبر انقلاب مرقوم نمو ده اند مورد استفاده قرار میگیرد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV