مستند دموکراسی و بمب

فکرمیکنم برای بعضی ها این سوال بزرگ در باره آمریکاهمون سوال سوپر من باشه

-اومد بیرون و گفت یه چیزی تو تاریخ صد سال گذشته شما من رو گیج میکنه یه کشوری هست به نام آمریکا؟آره خودشه ایالات متحده آمریکا.خب این همش در حال جنگه.

-آره درسته .به طور متوسط 1.1بار در سال جنگیده.

-گفتش که میتونم در باره این کشور چند تا سوال ازتون بپرسم؟

-گفتم البته بپرس

-گفت این کشور توسط دشمناش محاصره شده؟

-نه دو کشور همسایه و دوست دورش رو گرفتن مکزیک از یک طرفو کانادا از طرف دیگه.هیچ کدومشون هم صداشون رو جلو آمریکا بلند نمیکنند

-آها!که اینطور!خب باید یه جور دشمنی نزدیک باشه دیگه.نه؟

-جواب دادم نه!سه هزار مایل عرض اقیانوس اطلسه که بین ساحل شرقی آمریکا و اروپا فاصله انداخته واونطرف هماقیانوس آرام که ازاین یکی پهناورتره.

-مرد مریخی گفت:خب نکنه مدام بهش حمله شده؟

-فقط دوبار که اگه بشه بهش حمله گفت.در سال 1941 چند اسکلهنیروی دریایی تو