صفار :کیهانی و سپاهی هستم و به آن افتخار میکنم

ملاحظلات صفار هرندی در پذیرفتن وزارت ارشاد دولت نهم

صفار هرندی در برنامه شناسنامه ازنحوه انتخابش به عنوان وزیر ارشاد دولت نهم گفت :در کارگروه دولت جهت انتخاب وزیر از میان 50 و اندی گزینه برای وزارت من غالبا رتبه اول یا دوم را داشتم و از طرفی آقای احمدی نژاد را شخصا می شناختم.پس از آن آقای احمدی نژاد به رهبر معظم بنده را به عنوان یکی از سه گزینه وزارت معرفی کردند که ایشان هم گفتند صفار آدم خوبیست.