اگر رافت اسلامی نبود اعدام می شدند

مدتی است که حامیان فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 در حال اجرای پرژه تطهیر سران فتنه هستند و هنگامی که در حال تدارک تحرکات جدید بودند مستند فجایع عاشورای 88 توانست به خوبی دوباره اعمال و رفتار فتنه گران و حامیان فتنه را یادآوری کند.

در روزهای اخیر حامیان فتنه به شدت از مستند پخش شده از صدا و سیما خشمگین شده بودند و حملات شدیدی به صدا و سیما را آغاز کرده اند.

بخشی از بیانات دیروز آیت الله جنتی در نماز جمعه دیروز پاسخی است به ادعاهای پوچ این روزهای حامیان فتنه