آقای روحانی از داس بدست ها خبر دارید

پس از ریاست جمهوری حسن روحانی با روی کار آمدن برخی چهره های افراطی ، از همان ابتدا داس ها را برداشته و به درو کردن نیروهای انقلابی و ارزشی مشغول شدند به نحوی که با گذشت کمتر از شش ماه آمار عزل و نصب ها در وزارتخانه و ادارات گوناگون حدود هزار مورد شده است.

حال سوالی که پیش می آید این است که آیا عزل و نصب های حسن روحانی هم اتوبوسی و بدون پشتوانه عقلی و منطقی است؟