هیس! افراطی ها حرف نمی زنند!!!

زمان بازرگان به ما برچسب چريك زدند، زمان بني‌صدر هم برچسب منافق، الان هم برچسب خشك مقدس و تحجر، هر قدمي كه در راه خدا و بندگان مستضعف او برداشتيم برچسب‌ بارانمان كردند، حالا روزي ده برچسب دریافت مي‌كنيم. اما بسيجيان دلسرد نباشيد! حاشا كه بچه بسيجي ميدان را خالي كند.... سردار شهید حاج محمد ابراهیم همت

کاری از گروه چند رسانه ای شفق