ایران و هیولای بین الملل

مشکل غرب و در راس آن آمریکا با ایران چیست؟

یک نویسنده غربی چند ماه پیش گفته بود اگر این جهان را از فضا نگاه کنید فک میکنید دو قدرت در جهان وجود دارد.چون رسانه ها در تسخیر دو واقعیت هستند.آمریکا در چالش با ایران وایران در حال دفاع از خود و ماندگاری.

رادنی شکسپیر میگوید:فکر نمیکنم ماجرابرنامه اتمی ایران باشد بلکه فک میکنم در حقیقت مشکل با استقلال ایران است.