آموزش شیوه تزیین اتاق با کاردستی

با درست کردن یک کاردستی ساده به نام قلب دوستی می توانید تزیین اتاق را انجام دهید . برای انجام تزیین اتاق با قلب ها اول یک سری کاغذ کار دستی کودکان پیدا کنید و آنها را به صورت قلب مانند برش بزنید . یک نوع برش دیگر مانده باید داخل آنها را خالی کرده و یک برش کوچک در گوشه آنها ایجاد کنید تا بشود به صورت زنجیره ای آنها را به هم متصل کرد . وقتی قلب ها را آماده کردید برای تزیین اتاق باید آنها را باز هم به صورت قلبی بچینید و در اتاق بگذارید . یعنی یک سری قلب که به صورت قلبی چیده شده اند .