صلح بین حق و باطل امکان پذیر است؟

سخنانی پر مغز و عمیق از استاد میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی

هیچ گاه شما نمی توانید نبی اکرم و ابلیس را درکنار همجمع کنید و به آشتی برسانید.نبی اکرم و شیطان سرچه چیز می توانند با هم دیگر مصالحه کنند؟این جنگ بیننبی اکرم و شیطان راچه گونه میتوانید به صلح بکشانید؟

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV