کلاه گشاد کابوی ها بر سر دیپلماسی ظریف جان

عراقچی معاون حقوقی وزارت خارجه در پی کارشکنی آمریکایی ها در صدور تحریم های جدید برای شرکت های مرتبط با تجارت ایران کارشناسان تیم مذاکره کننده ایرانی را از سوئد فراخواند و در جواب خبر نگار واحد مرکزی خبر گفت نوعی سردرگمی در دولت مردان آمریکایی مشاهده میکنیم وقول داد تا واکنش مناسبی به تحریم های جدید بدهد اما دکتر ظریف دیشب در برنامه گفتگوی ویزه خبری حاضر شد و با تطهیر عهد شکنی آمریکایی ها که مغایر با توافق نامه ژنو است گفت توافقنامه نقض نشده و به گفتگو ها ادامه میدهیم.آنچه در اینجا حائز اهمیت است نوعی سردرگمی در دستگاه دیپلماسی دکتر روحانی است و نه آمریکا چرا که روحانی و ظریف هر نوع عقب نشینی از دام های پهن شده برای منافع ملی را نوعی شکست دولت اعتدال در اذهان مردم ایران قلمداد کرده و نا امیدی از شعار های انتخاباتی و حتی گزارش عملکرد صد روزه خود میدانند.