اسکندر روسها،بیخ گوش آمریکایی ها

وزارت دفاع روسیه اخیرا مسئله استقرار سامانه‌های موشکی «اسکندر» در غربی‌ترین مرزهای این کشور با کشورهای اروپایی (یعنی منطقه کالینینگراد) را مورد تایید قرار داد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV