نظر قانون اساسی در مورد توسعه و پیشرفت

موضوع انسان مورد بحث در این قانون انسان در حال رشد است و برای او ثروت و سود هدف نیست بلکه رشد و بلوغ هدفاست و ثروت باید در این مسیر موجب شود تا وی بتواند به رشد خود برسد.و قرار نیست مانند مکاتب لیبرالی و مارکسیستی ،اقتصاد هدف باشد.