ایران انحصارجی پی اس(gps) راشکست

اولین طرح موقعیت یاب زمین پایه یا همان gبی psرونمایی شد تا ایران هم در جمع کشور های دارای سامانه موقیت یابی ملی و مستقل قرار بگیرد.موقعیت یایکی از ارکان عملیات نظامی در ابعاد زمینی دریایی وهوایی است که در موقعیت هایی مثل حمل ونقل زمینی دریایی و هوایی مثل کشتی هواپیما و ماشین ها و 270 مورد دیگر کاربرد دارد.