دکتر حسن روحانی چقدر حقوق می گیرد؟

خبرنگاری در مصاحبه با سخنگوی دولت از میزان حقوق رئیس جمهور سوال میکند که سخنگو به جای عدد و رقم با بیان نحوه محاسبه حقوق آقای روحانی به عنوان استاد تمام دانشگاه این سوال را پاسخ میگوید.همچنین خبرنگار از حقوق های 15میلیونی در برخی سازمان ها از سخنگو سوال میکند که وی این نحوه پرداخت را خارج از محاسبات دولتی دانسته و آن راموکول به مصوبه هیات مدیره آن شرکت دولتی میکند.