فرگام،دومین میمون فضایی ایران

دومین پرتاب موجود زنده از ایران به مقصد فضا هم با موفقیت انجام شد.مدیر پروژه در باره تفاوت این پرتاب با پرتاب قبل گفت:نوع و حجم اطلاعات دریافتی ما از موجود زنده در فضا متفاوت و بیشتر از سابق است.همچنین ضربه گیر های قویتری در کپسول اکسیژن موجود زنده استفاده شده است.ابراهیمی که رئیس پژوهشکده سامانه ی فضایی است در این زمینه گفت ویژگی های یک پرتاب خوب شتاب و لرزش کم محفظه پرتاب شده است.