اصلاح طلبان و محدودیت قدرت نظامیان

رهنمود های دموکراسی شدن در مورد نظامیان این است که آنها را به دنیال نخود سیاه بفرستید یا آنها را تصفیه و بازنشست کنید.این رهنمود در قضیه مصر و توسط مرسی اجرا شد.مرسی بیش از 60نفر ازژنرال های ارتش مصر را بازنشست کرد.

در ادامه این راهنمای دموکراسی خواهی گفته میشود طرفداران حکومت اقتدار گرا را بازنشسته کن.

این متن مربوط به کتاب موج سوم دموکراسی مربوطبه آقای هانگتینگتون است.