اندرونی بهائیت در شبکه من و تو1

144
25 آذر 1394

وقتی کار شبکه من و تو به جای باریک می کشد.شبکه ضدفرهنگی من و تو که چند سالیست با حمایت شبکه های بهائی مستقر در لندن ومیدان داری کیوان عباسی مشغول به فعالیت است این روزهابحران اخلاقی درمیان برنامه سازان و مهمان برنامه هایش به یک چالش جدی تبدیل شده است.

فیلممن و تو1بهائیتاندرونیشبکه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x